XTPL relacje inwestorskie

Zarząd XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku  z art. 4021 i 4022 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej: „Kodeks spółek handlowych”), oraz na podstawie § 12 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Walne Zgromadzenie”).

 1. Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad:
 1. data Walnego Zgromadzenia: 29 listopada 2017 roku;
 2. godzina Walnego Zgromadzenia: 12:00;
 3. miejsce Walnego Zgromadzenia: Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu (54-066), przy ul. Stabłowickiej 147, Kompleks EIT+, budynek oznaczony             numerem 3, parter, sala konferencyjna;
 4. szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy XTPL S.A.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy XTPL S.A.
 3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy XTPL S.A. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  1. powołania Członka Rady Nadzorczej XTPL S.A.;
  2. wprowadzenia programu motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki, pracowników i współpracowników Spółki oraz w przedmiocie przyjęcia regulaminu programu motywacyjnego.
 6. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy XTPL S.A.
 1. Precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:

a) informacje o prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w sekretariacie Zarządu XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław) lub przesłane pocztą elektroniczną na adres: investors@xt-pl.com.

b) informacje o prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia:

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie w sekretariacie Zarządu XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres investors@xt-pl.com, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

Szczegółowe zasady skorzystania z uprawnień, o których mowa w lit. a i lit. b powyżej:

Akcjonariusz Spółki zgłaszający żądanie umieszczenia spraw w porządku obrad lub zgłaszający projekty uchwał winien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, a w przypadku:

 1. akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi – potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis z właściwego dla tego podmiotu rejestru,
 2. akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza,
 3. zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – dołączyć ponadto pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie dla osoby działającej w imieniu pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną.

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie lub projekty przy wykorzystaniu poczty elektronicznej zastosowanie mają określone poniżej zasady komunikacji z akcjonariuszami przy wykorzystaniu poczty elektronicznej.

Zasady komunikacji z akcjonariuszami przy wykorzystaniu poczty elektronicznej:

Akcjonariusze przesyłający wnioski o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, dokumentację potwierdzającą ich uprawnienie do złożenia wniosków oraz pytania związane z porządkiem obrad powinni jednocześnie wskazać adres poczty elektronicznej, za pośrednictwem którego Zarząd Spółki będzie kontaktować się z akcjonariuszem, a także jego pełnomocnikiem, jeśli pełnomocnik został ustanowiony. Adres podany przez akcjonariusza służy weryfikacji, mogącej polegać między innymi na zwrotnym pytaniu skierowanym do akcjonariusza lub jego pełnomocnika w celu potwierdzenia przekazanych informacji. Korzystanie przez akcjonariusza za pomocą poczty elektronicznej z dokumentów wymaga przesłania ich w formacie PDF. Przesyłane pocztą elektroniczną dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski powinny być przetłumaczone na język polski. Przekazanie przez akcjonariuszy korespondencji w inny sposób niż za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej investors@xt-pl.com lub bez dochowania wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu, nie wywołuje skutków wobec Spółki i jako takie wnioski akcjonariusza nie zostaną uwzględnione. Ryzyko związane z użyciem poczty elektronicznej jako formy komunikacji ze Spółką leży po stronie akcjonariusza.

 c) informacje o prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia:

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. O kolejności głosowania poszczególnych projektów uchwał dotyczących tego samego punktu porządku obrad rozstrzygać będzie uchwała Walnego Zgromadzenia.

d) informacje sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika:

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Akcjonariusz może być reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu przez nieograniczoną liczbę pełnomocników. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.

Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej posiadanej akcji.

Pełnomocnik może reprezentować na Walnym Zgromadzeniu więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza, w tym: imię i nazwisko, adres zamieszkania i PESEL akcjonariusza oraz dane z dokumentu tożsamości akcjonariusza: numer dokumentu, datę wydania i wskazanie organu wydającego dokument. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno zawierać dane akcjonariusza takie jak nazwa (firma), siedziba, adres, numer z właściwego rejestru (np. numer KRS) jak również dane (jak w zdaniu poprzednim) osób reprezentujących tego akcjonariusza, które udzieliły pełnomocnictwa.

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przez akcjonariusza w formie elektronicznej powinno być przesłane Zarządowi Spółki pocztą elektroniczną na adres: investors@xt-pl.com, najpóźniej na koniec dnia poprzedzającego dzień Walnego Zgromadzenia.

Do zawiadomienia należy dołączyć dokument pełnomocnictwa oraz skan dokumentu lub dokumentów tożsamości akcjonariusza lub osób go reprezentujących gdy akcjonariuszem nie jest osoba fizyczna. W zawiadomieniu należy wskazać:

– osobę pełnomocnika z podaniem imienia, nazwiska, adresu zamieszkania – gdy pełnomocnik jest osobą fizyczną, lub

– nazwę (firmę) pełnomocnika z podaniem siedziby, adresu, numeru KRS (lub innego rejestru), a także imion i nazwisk osób działających w imieniu podmiotu, któremu udzielono pełnomocnictwa, niebędącego osobą fizyczną.

Ponadto akcjonariusz w wyżej zakreślonym terminie zobowiązany jest przesłać Spółce pocztą elektroniczną w formie skanów (w formacie PDF) odpowiednio następujące dokumenty: dowód osobisty, paszport, lub inny dokument tożsamości lub odpis aktualny lub pełny z rejestru sądowego lub innego rejestru osoby prawnej pozwalające zidentyfikować pełnomocnika i akcjonariusza jako jego mocodawcę.

Wzór pełnomocnictwa udzielanego w formie elektronicznej został zamieszczony na stronie internetowej http://xt-pl.com/ w zakładce „Relacje inwestorskie”.

Formularz głosowania przez pełnomocnika został zamieszczony na stronie internetowej http://xt-pl.com/ w zakładce „Relacje inwestorskie”.

Powyższe zasady mają odpowiednie zastosowanie do zawiadomienia Spółki o odwołaniu pełnomocnictwa przy czym akcjonariusz, który odwołał pełnomocnictwo niezwłocznie informuje o tym Zarząd Spółki poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres investors@xt-pl.com, a w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej – również na piśmie wręczonym osobiście lub przesłanym listem poleconym na adres Spółki.

e) informacje o możliwości i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Na chwilę obecną Spółka nie dysponuje możliwościami technicznymi i organizacyjnymi pozwalającymi na uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w związku z czym akcjonariusze nie mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zgodnie z opublikowanym przez Spółkę raportem bieżącym
nr 5/2017 z dnia 15 września 2017 roku dotyczącym zakresu stosowanych zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” na chwilę obecną Spółka nie zapewnia transmitowania obrad Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet oraz nie zapewnia rejestracji przebiegu obrad i nie upublicznia go na stronie internetowej Spółki, gdyż w ocenie Zarządu Spółki na chwilę obecną koszty związane z techniczną obsługą transmisji oraz rejestracji przebiegu obrad walnego zgromadzenia są niewspółmierne do potencjalnych korzyści.

f) informacje o sposobie wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Na chwilę obecną Spółka nie dysponuje możliwościami technicznymi i organizacyjnymi pozwalającymi na wypowiadanie się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w związku z czym akcjonariusze nie mogą wypowiadać się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

g) informacje o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Zgodnie z art. 4111 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz spółki publicznej może oddać głos na walnym zgromadzeniu drogą korespondencyjną, jeżeli przewiduje to regulamin walnego zgromadzenia. Na chwilę obecną regulamin walnego zgromadzenia (przyjęty Uchwałą nr 15/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy XTPL S.A. z dnia 30 czerwca 2017 r.) nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną, w związku z czym nie jest możliwe wykonywanie przez akcjonariuszy prawa głosu droga korespondencyjną.

Na chwilę obecną Spółka nie dysponuje możliwościami technicznymi i organizacyjnymi pozwalającymi na wykonywanie prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w związku z czym akcjonariusze nie mogą wykonywać prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 1. Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, o którym mowa w art. 4061 Kodeksu spółek handlowych:

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest 13 listopada 2017 roku (dzień wypadający na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia). Dzień rejestracji jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela, niezależnie od tego, czy akcje te mają formę dokumentu, czy są zdematerializowane.

 1. Informacja, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu:

Zgodnie z art. 4061 § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), tj. w dniu 13 listopada 2017 roku.

Akcjonariusz Spółki może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji, a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – według wyboru akcjonariusza. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż 14 listopada 2017 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Zaświadczenie, o którym mowa w akapicie powyżej zawiera:

 1. firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia;
 2. liczbę akcji;
 3. rodzaj i kod akcji;
 4. firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki;
 5. wartość nominalną akcji;
 6. imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji;
 7. siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji;
 8. cel wystawienia zaświadczenia;
 9. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia;
 10. podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych

Listę uprawnionych z akcji Spółki na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie akcji złożonych w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i które nie zostaną odebrane przed zakończeniem dnia Walnego Zgromadzenia lub na podstawie wystawionych zaświadczeń o złożeniu akcji (w przypadku akcji mających postać dokumentu) oraz na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz, o którym mowa w akapicie powyżej na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

 1. Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi zarządu lub rady nadzorczej spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia:

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał na stronie internetowej Spółki http://xt-pl.com/ w zakładce „Relacje inwestorskie” oraz w siedzibie Spółki we Wrocławiu (54-066) przy ul. Stabłowickej 147.

 1. Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia:

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki: http://xt-pl.com/ w zakładce „Relacje inwestorskie”.

 1. Pozostałe informacje:

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd Spółki, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsca zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, będzie wyłożona w sekretariacie Zarządu XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław) przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania.

Akcjonariusz Spółki może przeglądać listę akcjonariuszy w sekretariacie Zarządu XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław) oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie przesłania listy akcjonariuszy należy złożyć na piśmie w siedzibie Spółki w sekretariacie Zarządu XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław) lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: investors@xt-pl.com.

Wraz z żądaniem przesłania listy:

 1. akcjonariusze niebędący osobami fizycznymi – muszą potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis z właściwego dla tego podmiotu rejestru,
 2. akcjonariusze będący osobami fizycznymi – muszą załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza,
 3. pełnomocnik działający w imieniu akcjonariusza – musi dołączyć ponadto pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie dla osoby działającej w imieniu pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną.

W szczególności zgodnie z pkt 4.8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w  przypadku  zgłoszenia  takiego  żądania  Spółka  może  żądać dowodu potwierdzającego fakt bycia akcjonariuszem Spółki (dowodem na tą okoliczność może być w szczególności świadectwo depozytowe, nie starsze niż dzień ogłoszenia o zwołaniu WZA, którego skan w formacie PDF powinien być przesłany na adres investors@xt-pl.com)

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przesłania listy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF (zgodnie z określonymi już zasadami komunikacji z akcjonariuszami przy wykorzystaniu poczty elektronicznej).

Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.

Akcjonariusz Spółki ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie jednego tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

 

Załączniki:

 Projekty uchwał

Formularz głosowania przez pełnomocnika

Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną

Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną

Informacja o liczbie akcji i głosów