XTPL relacje inwestorskie

Władze Spółki

Rada nadzorcza

Zgodnie z §17. statutu spółki:

  • Rada nadzorcza składa się z co najmniej 3 (trzech) członków, a przypadku uzyskania przez spółkę statusu spółki publicznej, rada nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków. Członkowie rady nadzorczej są powoływani oraz odwoływani przez Walne Zgromadzenie.
  • Członkowie rady nadzorczej powoływani są na wspólną, trzyletnią kadencję. Jeżeli liczba członków rady nadzorczej spadnie w trakcie kadencji poniżej liczby wskazanej w ust. 1 powyżej ale będzie się mieścić w granicach określonych przez KSH, nie jest konieczne uzupełnienie jej składu przed najbliższym zwyczajnym walnym zgromadzeniem.
Imię i nazwisko Funkcja Początek kadencji Koniec obecnej kadencji
Konrad Pankiewicz Przewodniczący rady nadzorczej 2017 2020
Agnieszka Młodzińska – Granek Członek rady nadzorczej 2017 2020
Sebastian Młodziński Członek rady nadzorczej 2017 2020
Bartosz Wojciechowski Członek rady nadzorczej 2017 2020
Piotr Janczewski Członek rady nadzorczej 2017 2020

Do pobrania:

Konrad Pankiewicz – Przewodniczący rady nadzorczej

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Od 16 lat związany profesjonalnie ze sprzedażą i marketingiem. Współzałożyciel giełdowej Grupy SMT SA (wcześniej Grupy ADV), w której przez 15 lat jako prezes zarządu odpowiadał za rozwój i strategię. Ma 10 letnie doświadczenie związane z rynkami kapitałowymi. Osobiście odpowiedzialny za debiut Adv.pl SA na rynku NewConnect (2007) oraz przejście spółki jako Grupa ADV SA na GPW (2011). Wprowadził również na giełdę spółki SMT Software SA (2010) oraz Codemedia SA (2011). Był odpowiedzialny za sprzedaż LemonSky (agencja interaktywna) do międzynarodowej korporacji reklamowej (WPP), oraz spółki SMT Software Services do Enterprise Investors (169 mln zł).

Konrad Pankiewicz nie wykonuje działalności poza Emitentem, która ma istotne znaczenie dla spółki.

Konrad Pankiewicz jest Prezesem Zarządu i jedynym wspólnikiem spółki Leonarto Sp. z o.o., która posiada akcje Emitenta reprezentujące 17,58 % kapitału zakładowego Emitenta oraz 17,58% głosów na WZ Emitenta.

Agnieszka Młodzińska – Granek – Członek rady nadzorczej

Naukowiec, badaczka w dziedzinie nauk społecznych, specjalizująca się w obszarze współpracy nauki i biznesu, partnerstwach międzysektorowych, polityki innowacyjnej. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego (Instytut Studiów Międzynarodowych), Albert-Ludwigs Universität Freiburg (Niemcy) i University of Nebraska-Lincoln (USA). Stypendystka Uniwersytetu Wrocławskiego, Europejskiego Funduszu Społecznego, LLP-Erasmus, DAAD. Autorka kilkunastu publikacji w tematyce przedsiębiorczości akademickiej, wykładowczyni na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Agnieszka Młodzińska – Granek pozostaje w związku małżeńskim z Filipem Grankiem (Prezes Zarządu Emitenta) oraz jest siostrą Sebastiana Młodzińskiego.

Sebastian Młodziński – Członek rady nadzorczej

Współtwórca spółki XTPL SA. W latach 1998-2002 pracownik firmy Optimus SA na stanowiskach dyrektor ds. produktów, dyrektor ds. rozwoju,dyrektor zarządzający. Od 2001 roku przedsiębiorca założyciel i obecny udziałowiec Young Consulting. Od 2004 roku partner BRE Bank SA (obecnie Mbank SA). W 2006 roku powołał do życia agencję reklamową Symetria (obecnie Star&Ring). W 2014 założył i został udziałowcem Techlabox Sp. z o.o., spółki działającej w branży nowych technologii (B+R). W latach 2015 -2017 był prezesem zarządu w XTPL Sp. z o.o. Współzałożyciel Fundacji Europa +. Członek Rady Nadzorczej fundacji TED. W latach 2008-2010 wykładowca przedmiotów finansowych na Uczelni WSBNLU.

Sebastian Młodziński nie wykonuje działalności poza Emitentem, która ma istotne znaczenie dla spółki.
Sebastian Młodziński prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą Star&Ring Sebastian Młodziński.

Bartosz Wojciechowski – Członek rady nadzorczej

Adwokat i pracownik naukowo-dydaktyczny. Jest absolwentem studiów prawniczych i psychologicznych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, ukończył także studia podyplomowe z zakresu prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od kilkunastu lat świadczy usługi prawne na rzecz przedsiębiorców indywidualnych, spółek osobowych i spółek kapitałowych z branży handlowej, przemysłowej, informatycznej, kosmetycznej i wydawniczej. W przeszłości pełnił funkcję członka i przewodniczącego rady nadzorczej spółki akcyjnej Kubara Investment House S.A., od marca 2015 roku jest przewodniczącym rady nadzorczej Kubara Lamina S.A. w Piasecznie. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, ma bogate doświadczenie procesowe w sporach z zakresu prawa gospodarczego i handlowego, prawa własności przemysłowej i prawa ochrony konkurencji.

Bartosz Wojciechowski prowadzi działalność gospodarczą pod firmą BWW Kancelaria Adwokacka, z siedzibą w Dzierżoniowie. Nie jest i nigdy nie był wspólnikiem, akcjonariuszem, ani członkiem organów spółek powiązanych kapitałowo z Emitentem czy świadczących usługi lub realizujących dostawy na jego rzecz. Nigdy też nie świadczył usług i nie realizował dostaw na rzecz Emitenta.

Piotr Janczewski – Członek rady nadzorczej

Piotr Janczewski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej – magistrem ekonomii o specjalności Finanse i Bankowość. Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie w zarządzaniu operacyjnym, strategicznym i finansowym, a także w prowadzeniu procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się doradztwem w zakresie zarządzania podmiotami gospodarczymi.

W latach 2015-2016 jako prezes zarządu kierował spółką PNUIK w Krakowie Sp. z o.o., funkcjonującą w branży infrastruktury kolejowej. Od 2009 do 2014 r. był zaangażowany w projekty związane z portfelem inwestycyjnym funduszu inwestycyjnego Black Lion Fund S.A.

W latach 2005–2009 pełnił funkcję prezesa zarządu FAM Grupa Kapitałowa S.A., spółki notowanej na GPW. Jednocześnie zasiadał w zarządach i radach nadzorczych spółek z grupy FAM. Był odpowiedzialny za przeprowadzenie kilku akwizycji spółek, które zostały włączone do grupy oraz za rozwój organiczny spółek z grupy.

Wcześniej w okresie 1999–2003 był członkiem zarządu odpowiedzialnym za obszar sprzedaży i marketingu w Sokółka Okna i Drzwi SA, a w latach 1995-1999 pracował jako Investment Manager w Westfund Polska Sp. z o.o. Karierę zawodową rozpoczął w 1994 roku w Departamencie Restrukturyzacji, Centrali Powszechnego Banku Kredytowego S.A.

Piotr Janczewski zasiadał w radach nadzorczych wielu spółek kapitałowych, w tym spółek notowanych na GPW – Zachodni NFI S.A., Black Lion Fund S.A., Próchnik S.A.
Piotr Janczewski nie prowadzi działalności, która mogłaby mieć istotne znaczenie dla Emitenta.