XTPL relacje inwestorskie

Władze Spółki

Rada nadzorcza

Zgodnie z §17. statutu spółki:

  • Rada nadzorcza składa się z co najmniej 3 (trzech) członków, a przypadku uzyskania przez spółkę statusu spółki publicznej, rada nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków. Członkowie rady nadzorczej są powoływani oraz odwoływani przez Walne Zgromadzenie.
  • Członkowie rady nadzorczej powoływani są na wspólną, trzyletnią kadencję. Jeżeli liczba członków rady nadzorczej spadnie w trakcie kadencji poniżej liczby wskazanej w ust. 1 powyżej ale będzie się mieścić w granicach określonych przez KSH, nie jest konieczne uzupełnienie jej składu przed najbliższym zwyczajnym walnym zgromadzeniem.
Imię i nazwisko Funkcja Początek kadencji Koniec obecnej kadencji
Wiesław Rozłucki Przewodniczący rady nadzorczej 2018 2020
Bartosz Wojciechowski Wiceprzewodniczący rady nadzorczej 2017 2020
Konrad Pankiewicz Członek rady nadzorczej 2017 2020
Piotr Lembas Członek rady nadzorczej 2018 2020
Sebastian Młodziński Członek rady nadzorczej 2017 2020

Do pobrania:

Wiesław Rozłucki – Przewodniczący rady nadzorczej

Wiesław Rozłucki od 1991 r. do 2006 r. był prezesem zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a także przewodniczącym rady nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. W latach 90-tych był członkiem Rady ds. Rozwoju Gospodarczego przy Prezydencie RP. Był również członkiem władz Międzynarodowej Federacji Giełd (WFE) oraz Federacji Europejskich Giełd Papierów Wartościowych (FESE), członkiem grupy konsultacyjnej przy Komitecie Europejskich Regulatorów Rynku Papierów Wartościowych (CESR) oraz Przewodniczącym Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP.

Wcześniej, od 1990 r. zajmował się przekształceniami własnościowymi: najpierw jako doradca Ministra Finansów, a następnie jako dyrektor Departamentu Rozwoju Rynku Kapitałowego w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. W latach 1991 1994, członek Komisji Papierów Wartościowych. Nowy członek Rady Nadzorczej XTPL S.A. jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej (d. SGPiS) – Wydział Handlu Zagranicznego. Uzyskał tytuł doktora w dziedzinie geografii ekonomicznej. Od 1973 był pracownikiem naukowym w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, a następnie, także sekretarzem Polskiego Komitetu Międzynarodowej Unii Geograficznej.

Obecnie, Wiesław Rozłucki jest przewodniczącym rad nadzorczych Banku BPH S.A. i Internet Media Services S.A. oraz członkiem rad nadzorczych Orange Polska i Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. Pełni również funkcje prezesa zarządu Fundacji Polski Instytut Dyrektorów, a także Rady Programowej Harvard Business Review Polska. Prowadzi też indywidualną działalność doradczą. Odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski oraz francuskim odznaczeniem L’Ordre National du Merite.

Wiesław Rozłucki nie wykonuje działalności poza Spółka, która ma istotne znaczenie dla Spółki.

Bartosz Wojciechowski – Wiceprzewodniczący rady nadzorczej

Adwokat i pracownik naukowo-dydaktyczny. Jest absolwentem studiów prawniczych i psychologicznych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, ukończył także studia podyplomowe z zakresu prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od kilkunastu lat świadczy usługi prawne na rzecz przedsiębiorców indywidualnych, spółek osobowych i spółek kapitałowych z branży handlowej, przemysłowej, informatycznej, kosmetycznej i wydawniczej. W przeszłości pełnił funkcję członka i przewodniczącego rady nadzorczej spółki akcyjnej Kubara Investment House S.A., od marca 2015 roku jest przewodniczącym rady nadzorczej Kubara Lamina S.A. w Piasecznie. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, ma bogate doświadczenie procesowe w sporach z zakresu prawa gospodarczego i handlowego, prawa własności przemysłowej i prawa ochrony konkurencji.

Bartosz Wojciechowski prowadzi działalność gospodarczą pod firmą BWW Kancelaria Adwokacka, z siedzibą w Dzierżoniowie. Nie jest i nigdy nie był wspólnikiem, akcjonariuszem, ani członkiem organów spółek powiązanych kapitałowo z Emitentem czy świadczących usługi lub realizujących dostawy na jego rzecz. Nigdy też nie świadczył usług i nie realizował dostaw na rzecz Emitenta.

Konrad Pankiewicz – Członek rady nadzorczej

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Od 16 lat związany profesjonalnie ze sprzedażą i marketingiem. Współzałożyciel giełdowej Grupy SMT SA (wcześniej Grupy ADV), w której przez 15 lat jako prezes zarządu odpowiadał za rozwój i strategię. Ma 10 letnie doświadczenie związane z rynkami kapitałowymi. Osobiście odpowiedzialny za debiut Adv.pl SA na rynku NewConnect (2007) oraz przejście spółki jako Grupa ADV SA na GPW (2011). Wprowadził również na giełdę spółki SMT Software SA (2010) oraz Codemedia SA (2011). Był odpowiedzialny za sprzedaż LemonSky (agencja interaktywna) do międzynarodowej korporacji reklamowej (WPP), oraz spółki SMT Software Services do Enterprise Investors (169 mln zł).

Konrad Pankiewicz nie wykonuje działalności poza Emitentem, która ma istotne znaczenie dla spółki.

Konrad Pankiewicz jest Prezesem Zarządu i jedynym wspólnikiem spółki Leonarto Sp. z o.o., która posiada akcje Emitenta reprezentujące 17,58 % kapitału zakładowego Emitenta oraz 17,58% głosów na WZ Emitenta.

Piotr Lembas – Członek rady nadzorczej

Pan Piotr Lembas od 2017 r. jest partnerem zarządzającym w P&V sp. z o.o. sp.k. – spółce doradczej świadczącej usługi doradztwa transakcyjnego. Odpowiada tam za prowadzenie projektów doradczych z zakresu pozyskania finansowania dla podmiotów na wczesnym etapie rozwoju. Ponadto jest również współzałożycielem oraz prezesem zarządu w RacoCars sp. z o.o. (działającej pod marką Indigo Tech), podmiocie działającym w branży infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych, oferującym kompleksowe portfolio produktów i usług dla nieruchomości komercyjnych.

Wcześniej, w latach 2013–15 Piotr Lembas pracował w EY Corporate Finance jako starszy konsultant oraz w Adiuvo Investments jako starszy analityk finansowy (2015–17), realizując projekty z zakresu wycen przedsiębiorstw oraz modelowania finansowego.

Od 2017 r. posiada tytuł Chartered Financial Analyst (numer certyfikatu CFA 200403).

Pan Piotr Lembas nie wykonuje działalności poza Spółką, która ma istotne znaczenie dla Spółki.

Sebastian Młodziński – Członek rady nadzorczej

Współtwórca spółki XTPL SA. W latach 1998-2002 pracownik firmy Optimus SA na stanowiskach dyrektor ds. produktów, dyrektor ds. rozwoju,dyrektor zarządzający. Od 2001 roku przedsiębiorca założyciel i obecny udziałowiec Young Consulting. Od 2004 roku partner BRE Bank SA (obecnie Mbank SA). W 2006 roku powołał do życia agencję reklamową Symetria (obecnie Star&Ring). W 2014 założył i został udziałowcem Techlabox Sp. z o.o., spółki działającej w branży nowych technologii (B+R). W latach 2015 -2017 był prezesem zarządu w XTPL Sp. z o.o. Współzałożyciel Fundacji Europa +. Członek Rady Nadzorczej fundacji TED. W latach 2008-2010 wykładowca przedmiotów finansowych na Uczelni WSBNLU.

Sebastian Młodziński nie wykonuje działalności poza Emitentem, która ma istotne znaczenie dla spółki.
Sebastian Młodziński prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą Star&Ring Sebastian Młodziński.